Trong bóng đêm mịt mùng , nếu một ngọn nến , hai ngọn nến và hàng ngàn ngọn nến được đốt lên , bóng đêm hãi hùng của cô đơn , ích kỷ sẽ lùi xa..và mọi người sẽ xích lại gần nhau hơn....

Tuesday, April 12, 2005

ĐTC Gioan Phaolô II: Ai sẽ điều hành Giáo Hội sau khi ngài qua đời trước khi có tân giáo hoàng

ĐTC Gioan Phaolô II: Ai sẽ điều hành Giáo Hội sau khi ngài qua đời trước khi có tân giáo hoàng

Văn kiện mang tực đề Tông Huấn Universi Dominici Gregis do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành năm 1996 đã ấn định việc quản trị Giáo Hội sau khi vị giáo hoàng đương nhiệm băng hà và ngôi giáo hoàng chưa được thay thế bằng vị tân giáo hoàng.

Văn kiện này đã ấn định rằng việc cai quản như thế được ủy thác cho “Hồng Y Đoàn để chỉ giải quyết các sinh hoạt vụ bình thường và những vấn đề không thể trì hoãn, để sửa soạn những gì cần thiết trong việc tuyển bầu vị tân Giáo Hoàng”.

Hồng Y Đoàn cần phải thực hiện công việc này “theo những cách thức và trong giới hạn được ấn định” trong Tông Huấn Universi Dominic Gregis.

“Bởi thế, những vấn đề hoàn toàn không được đụng tới là những gì, theo luật lệ hay thực hành, chỉ thuộc về quyền hạn của Giáo Hoàng mà thôi hoặc liên quan tới các qui tắc tuyển bầu một vị tân Giáo Hoàng đã được ấn định trong Tông Hiến này”.

“Hồng Y Đoàn không được đụng chạm gì tới bất cứ những gì liên quan tới những quyền lợi của Tòa Thánh và của Giáo Hội Rôma, lại càng không được phép làm mất hiệu lực đi của bất cứ quyền lợi nào trong những quyền lợi này, dù trực tiếp hay gián tiếp, cho dù có cần phải giải quyết những vấn đề tranh luận hay truy tố những hành động vi phạm đến các quyền lợi này sau khi Vị Giáo Hoàng qua đời hoặc chính thức hưu trí.

“Trong khi trống ngôi Giáo Hoàng, các luật phép được ban bố bởi các vị Giáo Hoàng không được phép sửa đổi hay điều chỉnh, cũng như không được thêm bớt bất cứ sự gì, hoặc tha phép cho bất cứ phần nào trong các luật phép ấy, nhất là liên quan tới những thủ tục quản trị việc tuyển bầu vị Giáo Hoàng.

“Thật vậy, bất cứ những gì thực hiện hay thậm chí cố gắng thực hiện phạm đến qui định này, nhân danh thẩm quyền tối cao của mình, tôi quyên bố là vô hiệu và không thành”.

Đaminh M. Cao Tấn Tĩnh - Thoidiemmaria.net
Comments: Post a Comment

<< Trở Về Trang Chính - Trang Đầu
Cám ơn quí vị, xin mời vào trang sau đây:
  • NGỌN NẾN NHỎ
  • This page is powered by Blogger. Isn't yours?